Browsing: Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật