Browsing: thiết lập bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp